Sanatwork

Sanatwork Genel Üyelik Sözleşmesi

Genel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle "Genel Üyelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır); “1918 Sk. Eksper Apt. #21 K.1 D.1 Bayraklı İZMİR” adresinde mukim ÜNİVERMOBİL İŞ GELİŞTİRME TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARETİ ERSİN ERÇİN ŞAHIS ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca "SANATWORK" olarak anılacaktır) ile www.sanatwork.com platformunda üye olmak için işbu Genel Üyelik Sözleşmesi ve Genel Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan eklerine ve sanatwork.com’da yer alan şartlar ve kurallara onay veren üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

"Platform": www.sanatwork.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan "SANATWORK"in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: "Platform"a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: "Platform"a üye olan ve "Platform" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, "Platform"daki üyelik ile ilgili formlarını doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin "SANATWORK" tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin "SANATWORK" tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. "SANATWORK" gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": "Platform"da yer alan şartlar, sözleşmeler ve koşullar ile birlikte oluşan, "Kullanıcı"nın "Genel Üyelik Sözleşmesi"ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile "Platform"da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşmedir.

"SANATWORK Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Platform" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "SANATWORK"e talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin, “SANATWORK”ün yada “SANATWORK” tarafından kullanılan giriş sistemlerinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Platform" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“Üye Kaydı ve Girişi”: “Üye” hesabı açmak için gerekli olan, ancak hesap açma ve kapatma hakkı “SANATWORK”e saklı kalacak şekilde ama “Üye”nin kendisinin de “Üyelik”i sonlandırma hakkına sahip olduğu , üçüncü tarafların sistemlerinden gelen veriler doğrultusunda "Kullanıcı" adı ve email bilgisinin belirlenmesi yanında “Platform” tarafından otomatik şifre belirlenmesiyle, ilgili üçüncü taraflardan gelen bilgilerin doğrultusunda yada “SANATWORK” tarafından belirlenen "Kullanıcı" adı ve “Üye” tarafından değiştirilebilen ilgili hesaba bağlı eposta adresi ve şifre ile girilen “SANATWORK Üyelik Hesabı”na kayıt ve giriş sağlanmasıdır.

"SANATWORK Hizmetleri" ("Hizmetler"): "Platform" içerisinde "Üye"nin işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "SANATWORK" tarafından sunulan uygulamalardır. "SANATWORK", "Platform" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Platform"dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar "Platform"da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: "Platform"da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"SANATWORK Arayüzü" : "SANATWORK" ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ""SANATWORK" Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "SANATWORK"e ait olan tasarımlar içerisinde "Platform" üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

"SANATWORK Veritabanı" : "Platform" dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "SANATWORK"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

"Hesap Bilgileri Sayfası": "Üye"nin "Platform"da yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen "Kullanıcı" adı ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel tercihleri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

“Platform Yönetimi”: “SANATWORK” tarafından belirlenmiş ve "Kullanıcı"ların “Kişisel Veri”leri ve “Üye”lik bilgileri konusundaki “SÜREÇ”lerin yönetim gerçekleştirmek adına yetki ve sorumluluk sahibi kişi yada kişilerdir.

“SÜREÇ”: “Platform” gereği olan, “SANATWORK” tarafından belirtilmiş koşullarla gerçekleşen hem “Üye”yi hemde “Platform Yönetimi”u işlemler silsilesidir.

“Genel Üyelik”: “Üye” vasfına sahip, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarını kabul etmiş olan “SANATWORK Üyelik Hesabı” ile “SANATWORK Arayüzü”ne ulaşabilen “Kullanıcı”lardır.

“Bireysel Üyelik”: “Genel Üyelik” vasfına sahip, ilgili “SÜREÇ”leri tamamlanmış olan “Genel Üyelik, Bireysel Üyelik ve Kurumsal Üyelik Aydınlatma Metni”nde geçen gerçek kişi nitelikli üyelerdir.

“Kurumsal Üyelik”: “Genel Üyelik” vasfına sahip, ilgili “SÜREÇ”leri tamamlanmış olan “Genel Üyelik, Bireysel Üyelik ve Kurumsal Üyelik Aydınlatma Metni”nde geçen tüzel kişi nitelikli üyelerdir.

“Profil”: “Kurumsal Üyelik” ve “Bireysel Üyelik” sahibi “Üye”lerin “SANATWORK Arayüzü” ile halka açık olarak sundukları kendi kişisel ve ticari “İçerik”lerin, her bir “Üye”nin “Platform”da belirtilen her dilde bir “içerik” sahibi olabileceği sayfadır.

“Servis”: “Üye”lerin gerekli “SÜREÇ”lerini tamamlayarak “Genel Üyelik”den “Kurumsal Üyelik” ya da “Bireysel Üyelik”e geçmiş olanların ibra ettiği, “Plaform”da ilgili formların ve sistem gereksinimi olan verilerin “SANATWORK Arayüzü” ile doğru ve eksiksiz doldurulmasıyla son "Kullanıcı"lara ulaştırılan “İçerik”tir.

“Servis Teklif Talebi”: “Üyelik Sözleşmesi”ni kabul etmiş “Üye”lerin “Platform” içinde  açmış olduğu, “Kurumsal Üyelik” yada “Bireysel Üyelik” sahiplerinin “Platfom” kapsamında ilgili talep doğrultusunda teklif verebildiği “İçerik”tir.

“Teklif”: “Kurumsal Üyelik” yada “Bireysel Üyelik” sahibi “Üye”lerin, “Servis Teklif Talebi” doğrultusunda “Platform”u kullanarak, ilgili yorumları ve “Profil” bilgileri ile ibra ettikleri tekliftir.

“Üye Beyanları”: “Servis”, “Servis Teklif Talebi”, “Teklif” ve “Profil” ile oluşan, “Üye”lerin kendi sorumluluğunda, iradesinde ve kendi ibrası ile oluşan elektronik “İçerik”lerin tümü.

“Rapor Et”: “Kullanıcı”ların ulaşabildiği, ilgili koşullara, hukuki konulara, fikri yada kişisel verilere ihlalde bulunan “Üye Beyanları” hakkında “Platform Yönetimi” yapılan elektronik form üzerinden gerçekleşen bildirim şeklidir.

“Kullanım Koşulları”: “Kullanıcı” tarafından elektronik olarak gerçekleşen görüntüleme kapsamında “Kullanıcı” ile “SANATWORK” arasında karşılıklı yapılan “Platform”un Kullanım sözleşmesidir.

İşbu Genel Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında “Kullanım Sözleşmesi”ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

3. Genel Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin konusu, "Platform"da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. "Genel Üyelik Sözleşmesi" ve ekleri ile "Platform" içerisinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin "SANATWORK" tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" hükümlerini kabul etmekle, "Platform" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin "SANATWORK" tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "Platform"a üye olabilmek için reşit olmak ve "SANATWORK" tarafından işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, “Üyelik”i askıya alınmamış veya “Üyelik”den süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 "SANATWORK" herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Platform"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "SANATWORK"ün bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, “Üyelik”e son verme veya “Üyelik”i geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", "Platform"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, "Genel Üyelik Sözleşmesi" hükümleri ile "Platform"daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, "SANATWORK"ün yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri- “Özel Nitelikli Kişisel Veri”/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple "SANATWORK"den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin "Platform" üzerinde “Üye Beyanları”yla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile "SANATWORK"e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad ve ticari ünvan bilgisini "SANATWORK" ilgili tarafa verebilir.

5.1.3. "Üye"lerin, "SANATWORK Üyelik Hesabı"na girişte kullandıkları “Üye Kaydı ve Girişi” ile giriş yapılmış yada oluşturulmuş "Kullanıcı" adı, "Kullanıcı"nın ibra ettiği email hesabının sahipliği ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya "SANATWORK"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "Platform" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Platform" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı , yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. "SANATWORK", "Üye" tarafından "SANATWORK"e iletilen veya "Platform" üzerinden “Üye” tarafından “Üye Beyanı” olarak yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "SANATWORK"in yazılı onayı olmadan işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"ni veya bu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "Platform" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "Platform" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk “Üye”ye aittir.  "Üye", "SANATWORK"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine ihlal edilmesi yada tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Platform" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "Platform"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Platform" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "SANATWORK" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. "SANATWORK", “Üye”lerin sadece ilgili “Üye Beyanları” içeriklerini öğrenme amacıyla “Üye Beyanları”nı görüntülemesine ve "SANATWORK Arayüzü"nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak “Üye Beyanları”na ulaşılmaya çalışılması, “Üye Beyanlar”ının kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, "SANATWORK" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine "SANATWORK" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ""SANATWORK"’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili "SANATWORK"ün herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten "SANATWORK"ü ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2. "SANATWORK"ün Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "SANATWORK", işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "SANATWORK Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; "SANATWORK" her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "SANATWORK", "Platform"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri “Üye Beyanları”nı ve “İçerik”leri "Platform" "Kullanıcı"ları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine açmama, kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "SANATWORK", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "SANATWORK"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde "SANATWORK" yapabilir. "SANATWORK" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "Kullanıcı"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen "Kullanıcı"lara aittir.

5.2.3. "Platform" üzerinden, "SANATWORK"ün kendi kontrolünde olmayan “Üye”ler , sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya "Platform"lara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "SANATWORK" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Platform" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen "Platform"lar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen "Platform"lar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "SANATWORK"in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4. "SANATWORK", "Platform"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, "Genel Üyelik Sözleşmesi" koşullarına, “Kişisel Veri”lerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, “İçerik”leri, “Üye Beyanları”nı istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "SANATWORK" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.5. "SANATWORK"ün, "SANATWORK" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Platform"da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası

6.1 "SANATWORK", "Platform"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" ve işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "SANATWORK" "Üye"lere ait gizli bilgileri ve “Kişisel Veri”leri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. "SANATWORK", "Genel Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen yada “Üye Kaydı ve Girişi” ile otomatik sağlanan ad-soyad, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle “Kişisel Veri”ler aynı zamanda “SANATWORK”’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için "SANATWORK"in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Bu firmaların bilgisi KVKK Aydınlatma Metni ile açıklanmaktadır.

6.3.“Üye”nin “Kişisel Veri” teşkil edebilecek ve kendisi tarafından “Platform”a girilen verileri "SANATWORK" tarafından "Platform"un fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplanmaktadır. “Üye” bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle "SANATWORK" sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde “Platfrom”dan sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi için https://www.sanatwork.com/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-aydınlatma-metni sayfası ziyaret edilmelidir. "SANATWORK" Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler "Platform"da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. “Üye” bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, sisteme girişi anında bu değişiklikleri onaylayarak “Platform”u kullanmaya devam edebilir, "SANATWORK"den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.

6.4. "Üye”, "Platform" dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye”nin veya "SANATWORK"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği “Üye”lere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu kapsamındaki tüm yükümlülüklerden “Üye”nin sorumlu olduğunu, “SANATWORK”ün kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin “Kişisel Veri”lerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “SANATWORK”’ün bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. “Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun uygulanacağını, 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve 25 Mayıs 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. “Üye”, "SANATWORK" üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google, Yandex veya diğer arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için "SANATWORK"ün herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı "SANATWORK"ün herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta indekslemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, listeleme sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. “Üye”, “Üye Beyanları” verirken veya herhangi bir nedenle “Özel Nitelikli Kişisel Veri”lerini “Platform” üzerinden yayınladığı takdirde, kendisinin yayınlama hakkı olan özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan “Özel Nitelikli Kişisel Veri”lerinin alenileştirme amacına bağlı olarak "SANATWORK" tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

"Üye"ler, "SANATWORK" hizmetlerini, "SANATWORK" bilgilerini ve "SANATWORK"in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "SANATWORK"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Platform Kullanım Koşulları" dâhilinde "SANATWORK" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "SANATWORK"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

8. "Genel Üyelik Sözleşmesi" Değişiklikleri

"SANATWORK", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "Platform"da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin değişen hükümleri, "Platform"da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu "Genel Üyelik Sözleşmesi", "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "SANATWORK" işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "SANATWORK" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "SANATWORK"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, sisteme fiziken yada programsal olarak saldırı olması, “Platform”a servis sağlayan firmalardan kaynaklanan sorunlar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SANATWORK"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "SANATWORK" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nden doğabilecek ihtilaflarda "SANATWORK"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"SANATWORK"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu "Genel Üyelik Sözleşmesi" ve "Genel Üyelik Sözleşmesi"yle atıfta bulunulan ve "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile "Platform"da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir ve “Üye” bu durumun farkındadır.

13. "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin Ekleri

13.1 “Üye”, Ek-1 Kullanım Koşulları Ek-2 Gizlilik Politikası Ek-3 SANATWORK Hizmetleri Politikası, Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler Aydınlatma Metni, Ek-5 Süreçler, Ek-6 Genel Üyelik, Bireysel Üyelik ve Kurumsal Üyelik, Platform Yönetimi Yetkili Kullanıcısı, Sertifikasyon Aydınlatma Metni ile "Platform"da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu "Genel Üyelik Sözleşmesi"nin eki ve ayrılmaz olduğunu, içeriklerini okuyup anladığını, “Üye” olarak "Genel Üyelik Sözleşmesi" ile eklerine” ve "Platform"da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.

EKLER:

Ek-1 Kullanım Koşulları

Ek-2 Gizlilik Politikası

Ek-3 SANATWORK Hizmetleri Politikası

Ek-4 İlan Verme Kuralları ve İlan Verilmesi Yasaklı Ürünler Aydınlatma Metni 

Ek-5 Süreçler

Ek-6 Genel Üyelik, Bireysel Üyelik ve Kurumsal Üyelik, Platform Yönetimi Yetkili Kullanıcısı, Sertifikasyon Aydınlatma Metni